Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorităților sau instituțiilor publice

Constituția României publicată în Monitorul Oficial nr. 233 din 21 noiembrie 1991;

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală;

Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată;

Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Ordonanța nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991, republicată;

Legea nr. 17 din 14 aprilie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției  Domeniilor Statului;

Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;

Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniul proprietăților  și justiției precum și unele măsuri adiacente;

Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – decembrie 1989;

Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului;

Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Ordonanța de urgență nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal actualizată prin OUG 46 din 31 august 2016;

Legea nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfașoară activități economice în mod independent;

Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996, cu privire la actele de stare civilă;

HG 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat;

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

WordPress Video Lightbox Plugin