Detalii referitoare la conditiile de eliberare a actului de indentitate (extras din O.U 97/2005)

Art. 12. – (1) Actul de identitate este documentul care se elibereaza, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, cetateanului roman si care face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta titularului acestuia. Acest document se elibereaza incepand cu varsta de 14 ani.
(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin act de identitate se intelege cartea de identitate, precum si cartea de identitate provizorie si buletinul de identitate, aflat in termen de valabilitate.
(3) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se intelege si cartea electronica de identitate.
(4) Buletinele de identitate, eliberate in conditiile legii, raman valabile pana la preschimbarea lor in totalitate.

Art. 13. – Dovada identitatii si a cetateniei romane in cazul minorului caruia nu i s-a eliberat primul act de identitate se face cu certificatul de nastere al acestuia, iar dovada adresei de domiciliu se face cu actul de identitate al parintelui la care locuieste statornic sau cu actul de identitate al reprezentantului sau legal, precum si cu unul dintre documentele prevazute la art. 28.

Art. 14. – (1) Actul de identitate se elibereaza de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, in cazul persoanei fizice puse sub interdictie, a reprezentantului sau legal.
(2) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament.
(3) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezinta formularul-tip pe care cetatenii romani il completeaza pentru obtinerea unui act de identitate si care contine informatiile cu caracter personal stabilite de lege pentru constituirea si actualizarea R.N.E.P.
(4) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza in prezenta lucratorului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor si trebuie sa fie insotita de documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei romane, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta.
(5) In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorarii actelor de identitate, solicitantii vor prezenta un alt document oficial, cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii. Pentru persoana care nu detine astfel de documente ori in situatia in care se constata diferente intre fizionomia solicitantului si documentele prezentate sau informatiile din R.N.E.P., se solicita verificarea identitatii de catre structura teritoriala a politiei.
(6) In situatia cetatenilor romani care au domiciliul in Romania si se afla temporar in strainatate, eliberarea cartii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara respectiva.
(7) Cetatenii romani aflati in strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv.
(8) Termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile, acesta putand fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
(9) Pentru testarea si urmarirea functionarii aplicatiilor informatice, pentru solutionarea unor cazuri deosebite, precum si pentru sprijinirea structurilor cu atributii in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, in activitatea specifica, actele de identitate se elibereaza si de catre D.E.P.A.B.D., de catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 15. – (1) In termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani, minorul are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentand, dupa caz, documentele mentionate la art. 14 alin. (3) si (4).
(2) Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala.

Art. 16. – (1) Minorilor care la implinirea varstei de 14 ani se gasesc internati, in conditiile legii, in centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenta sociala li se elibereaza acte de identitate prin grija acestor servicii de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din raza teritoriala de competenta.
(2) In situatia in care parintii celor prevazuti la alin. (1) nu sunt cunoscuti sau nu pot fi identificati, la rubrica „Domiciliu“ se inscrie adresa centrului respectiv.

Art. 17. – (1) Cartea de identitate se elibereaza dupa cum urmeaza: a) prima carte de identitate se elibereaza la implinirea varstei de 14 ani; b) pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani, termenul de valabilitate a cartii de identitate este de 4 ani; c) pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18-25 ani, termenul de valabilitate a cartii de identitate este de 7 ani; d) cartile de identitate eliberate dupa implinirea varstei de 25 de ani au termen de valabilitate de 10 ani.
(2) Dupa implinirea varstei de 55 de ani, cartea de identitate se elibereaza cu termen de valabilitate permanent.

Art. 18. – (1) Orice modificari, adaugari sau mentiuni, altele decat cele prevazute de lege, inscrise in actul de identitate sunt interzise si atrag nulitatea acestuia.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), nulitatea se constata de catre lucratorii de politie sau de catre lucratorii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, dupa caz.
(3) Politistul care constata una dintre situatiile prevazute la alin. (1) este obligat sa retina actul de identitate si sa il depuna la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor, in termen de 24 de ore, cu proces-verbal din care sa rezulte imprejurarile si motivul retinerii.

Art. 19. – (1) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor elibereaza o noua carte de identitate in urmatoarele cazuri: a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat; b) daca s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii; c) in cazul schimbarii domiciliului; d) in cazul schimbarii denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor; e) in cazul atribuirii unui nou C.N.P.; f) in cazul deteriorarii actului de identitate; g) in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; h) cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; i) in cazul schimbarii sexului; j) in cazul anularii; k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
(2) In termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. b)-j), titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand documentele prevazute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5).
(3) Cu cel mult 180 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai putin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand documentele prevazute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5).

Art. 20. – (1) Cartea de identitate provizorie se elibereaza in urmatoarele cazuri: a) cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate; b) in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania.
(2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor si nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

Art. 21. – Pe actul de identitate se fac mentiuni numai de lucratorii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si in situatiile prevazute de art. 14 alin. (9), de lucratorii D.E.P.A.B.D., referitoare la stabilirea resedintei.

Art. 22. – (1) Actul de identitate al persoanei fizice retinute, arestate preventiv sau care executa pedeapsa inchisorii se pastreaza de catre administratia aresturilor ori a penitenciarelor si se restituie la punerea in libertate a titularului acestuia.
(2) Actul de identitate al persoanei fizice internate in institutii de reeducare si de protectie sociala se pastreaza pe durata internarii de catre administratia acestor institutii.
(3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) se primeste si se solutioneaza de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala functioneaza institutiile respective.

Art. 23. – (1) Titularii actelor de identitate, precum si autoritatile publice prevazute la art. 22 sunt obligati sa ia masuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora.
(2) Furtul actului de identitate trebuie reclamat de catre persoanele fizice si autoritatile publice mentionate in alin. (1) la unitatea de politie pe raza careia s-a produs, in termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta.
(3) Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.

Art. 24. – (1) Persoana care a gasit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligata sa il depuna ori sa il trimita, in 24 de ore, la cea mai apropiata unitate de politie sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor.
(2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior gasit de titular, trebuie predat in termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor unde a fost declarat evenimentul.

Art. 25. – (1) Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi retinut in afara cazurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Este interzisa darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garantie pentru prestarea unor servicii, pentru incredintarea unor bunuri si valori, pentru plata datoriilor sau in alte scopuri, de catre persoanele neautorizate.

Extras din „Ordonanta de urgenta privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani”, Capitolul IV , „Domiciliul si resedinta”, (publicata in M.Of.Nr.719 din 12 octombrie 2011)

WordPress Video Lightbox Plugin