Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice

REGULAMENTUL

de organizare și funcţionare al aparatuluide specialitate al Primarului comunei  Oțeleni , judeţul Iaşi

Administratia publică are ca obiect realizarea valorilor care exprimă interesele statului sau ale unei comunităţi distincte, recunoscută ca atare de către stat, valori care sunt exprimate în actele elaborate de puterea legiuitoare. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

 

DISPOZIŢII GENERALE

          Art.1. –  Primăria funcţionează în temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, fiind o structură funcţională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotarârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Primăria comunei Oțeleni este o instituţie bugetară şi este reprezentată prin Primarul comunei.

Obiectivul activităţii sale îl constituie soluţionarea problemelor curente ale colectivităţii locale şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al comunei Oțeleni judeţul Iaşi şi a dispoziţiilor Primarului comunei.

          Art.2.  – (1) Primarul comunei este şeful administraţiei publice locale şi răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate şi reprezintă comuna în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare.

          (2) Primarul, viceprimarul şi secretarul comunei coordonează activităţile de la nivelul aparatului de specialitate, conform hotărârii consiliului local de aprobare a organigramei.

Art.3. – (1) Aparatul de specialitate al primarului este  format din funcţionari publici şi personal contractual.

(2) Structura organizatorică a Primăriei comunei Oțeleni, judeţul Iasi, conform organigramei, se prezintă după cum urmează:

– Primarul comunei ;

– Viceprimarul comunei ;

– Secretarul comunei ;

– Aparatul de specialitate al primarului :

– Compartiment auditor  ;

– Compartiment   juridic ;

– Compartiment contabilitate  ;

– Compartiment urbanism , administrarea domeniului public si privat  ;

– Compartiment stare civilă ;

– Compartiment asistenţă socială ;

– Compartiment agricol ;

– Compartiment administrativ , paza , intretinere  ;

– Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta ;

          Art.4. – (1) Primarul conduce activitatea Primăriei comunei Oțeleni şi a instituţiilor publice de interes local aflate sub autoritatea consiliului local, cu sprijinul viceprimarului şi al secretarului.

(2) Viceprimarul îndeplineşte atribuţiile delegate prin act administrativ de primarul comunei şi asigură coordonarea compartimentelor subordonate conform organigramei instituţiei.

          Art.5. – (1) Secretarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coordonează activitatea compartimentelor subordonate, îndeplineşte atribuţii de gestionare a resurselor umane la nivelul instituţiei, asigură liberul acces la informaţiile de interes public şi transparenţa decizională în administraţia publică.

(2) Principalele atributii ale secretarului comunei sunt:

–  avizează pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi contrasemnează pentru legalitate hotărârile consiliului local;

–  participă la sedinţele consiliului local;

–  asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar;

–  organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;

– asigură transparenta şi comunicarea catre autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor administrative în condiţiile Legii nr. 544/2001;

–  asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul verbal al şedinţelor de consiliu şi redacteaza hotarârile consiliului local;

–  pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

– colaborează cu iniţiatorii proiectelor de hotărâri/dispoziţii cărora le sesizează omisiunile ori lipsa unor avize ce condiţionează adoptarea actului ;

–  asigură liberul acces la informatiile de interes public ;

–  gestionează resursele umane la nivelul instituţiei(recrutari, promovări, dosare profesionale, fişe de post, rapoarte de evaluare, planuri de formare profesională etc).

– coordonează activitatea compartimentelor : stare civilă, asistenţă socială, juridic, agricol  şi situatii urgenta.

          Art.6. – (1) Primarul comunei va putea stabili şi alte atribuţii decât cele prevăzute în prezentul regulament sau sarcini ce decurg din acte normative nou adoptate. Atribuţiile vor fi cuprinse detaliat în fişa postului pentru fiecare salariat al primăriei.

(2) Fişa postului poate suferi modificări, în sensul că se pot pune în sarcina unui salariat atribuţii suplimentare, numai cu acordul acestuia. Acordul salariatului nu este necesar, când suplimentarea atribuţiilor survine urmare a modificărilor legislative intervenite într-un domeniu deja reglementat.

 

 1. Compartimentul contabilitate

Art.7. – (1) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni activităţile de buget-prognoze, financiar-contabilă, impozite şi taxe, sunt efectuate de către 4 funcţionari publici care exercită atribuţiile specifice contabilului, casierului, agentului fiscal şi contabilului operator rol.

(2) Principalele atribuţii ale funcţionarilor publici menţionaţi la art. 7 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt următoarele:

–  intocmesc documentele justificative pentru orice operaţie care afectează patrimoniul unităţii;

–  inregistrează în contabilitate operaţiile patrimoniale;

–  intocmesc bilanţul contabil;

–  asigură controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate;

–  furnizează, publică şi păstrează informaţiile cu privire la situaţia patrimoniului şi a rezultatelor obţinute de unitate.

– asigură legătura permanentă cu Trezoreria pentru ordonanţarea cheltuielilor;

– asigură gestionarea patrimoniului Primăriei în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii;

– verifică şi centralizează dările de seamă ale instituţiilor subordonate ;

– realizează evidenţa garanţiilor de gestiune pentru salariaţii Primăriei, precum şi evidenţa timbrelor poştale necesare bunei desfăşurări a activităţii Primăriei;

– realizează evidenţa tuturor ajutoarelor financiare acordate conform legislaţiei în vigoare;

– verifică gestiunea magaziei şi a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele şi mandatele poştale, materialele existente în magazie;

– tin evidenţa imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanţiere, cecuri, foi de vărsământ);

– solicită numirea prin dispoziţia primarului a membrilor comisiei de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar de scurtă durată şi mică valoare, a bunurilor materiale, confruntând rezultatele obţinute cu evidenţa contabilă şi realizând operaţiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile şi plusurile de inventar;

–  propune măsuri de casare, imputare, etc.;

– controlează activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru înstituţiile publice subordonate ;

– elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei comunei Oțeleni, în baza notei de fundamentare întocmită de ordonatorul principal de crdite bugetare ;

– intocmesc periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli ;

– intocmeşte şi prezintă Consiliului Local contul anual de execuţie al bugetului;

– completează ordonanţările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare şi răspunde de datele înscrise;

– stabileşte necesarul de credite bugetare pentru Primăria Oțeleni şi instituţiile subordonate;

– elaborează calcule privind variante proprii ale nivelului cheltuielilor şi evoluţiile acestora în perpectivă, pentru acţiunile finanţate din bugetul local ;

– pregătesc lucrările privind veniturile şi cheltuielile definitive ale bugetului local şi ale bugetului instituţiilor subordonate, atât în faza de proiect cât şi în faza definitivă, inclusiv a veniturilor proprii în vederea repartizării sumelor defalcate din impozitul pe venit conform prevederilor legii ;

– intocmesc în colaborare cu personalul responsabil de achiziţiile publice la nivelul instituţiei, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, lista de investiţii pe ordonatori şi surse de finanţare şi o prezintă spre aprobare Consiliului Local ;

– asigură, după aprobarea cheltuielilor definitive, defalcarea acestora pentru activitatea proprie şi pentru instituţiile subordonate şi transmite către acestea sumele aprobate, verifică şi corelează repartizarea pe trimestre propuse de instituţiile respective prin bugetele de venituri şi cheltuieli ;

– verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea solicitărilor de modificare a bugetului propriu al Consiliului Local, a bugetelor instituţiilor subordonate în vederea elaborării propunerilor ce se suspun aprobării Consiliului Local ;

– ridică periodic contul de execuţie al Consiliului Local de la Trezoreria Târgu Frumos, analizează veniturile existente astfel încât să poată fi efectuate cheltuielile bugetare şi efectuează punctaje cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi şi Trezoreria Târgu Frumos privind execuţia bugetului ;

– intocmesc ori de câte ori este nevoie deschiderea de credite bugetare, dispoziţiile bugetare, ordinele de plată cătrte ordonatorul principal de credite bugetare, urmăreşte încadrarea lor în buget şi depune documentele de Trezorerie ;

– redactează solicitări, în conformitate cu prevderile legale în materie, către Consiliul Judeţean şi alte organisme centrale pentru suplimentarea bugetului local, în vederea asigurării finanţării anumitor activităţi ;

– efectuează calcule estimative pentru toate cheltuielile consiliului local, în cazul în care a câştigat proiecte cu finanţare nerambursabilă, în vederea contractării de împrumuturi la bănci comerciale pentru asigurarea fondurilor necesare realizării de investiţii ;

– intocmesc ordine de plată pentru plată contribuţiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate precum şi a altor reţineri din statul de plată;

–  intocmesc dări de seamă statistice;

–  centralizează dările de seamă statistice pentru instituţiile publice aflate în subordinea Primăriei şi le înaintează organelor superioare;

– urmăresc încasarea impozitelor şi taxelor şi a altor creanţe bugetare;

–  efectuează prin casierie operaţii de încasări şi plăţi pe baza documentelor aprobate şi supuse controlului financiar preventiv;

– tin evidenţa reţinerilor: rate, CEC, rate imobiliare, popriri chirii, garanţii;

–  intocmesc ordonanţările de plată privind drepturile salariale;

– asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul autoritatilor executive (alimentarea cu mijloace băneşti, plăţi reprezentând cheltuieli din bugetul propriu), eliberări de valori materiale şi pentru alte operaţiuni specifice;

– organizează şi asigură drepturile de acces la diferite nivele pentru aplicaţia de impozite şi taxe locale;

– organizează, îndrumă şi urmăreşte: primirea, verificarea, operarea în baza de date şi arhivarea declaraţiilor de impunere pentru impozite si taxe locale;

– răspund de întocmirea şi realizarea programului de control fiscal privind impozitele şi taxele locale;

– propun în condiţiile legii măsuri pentru soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor împotriva actelor de control şi de impunere, care au ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a accesoriilor acestora ;

– organizează activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele şi taxele locale;

– analizează după fiecare termen de plată, pe baza evidenţei analitice, lista debitorilor persoane fizice şi juridice, care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale şi începe procedura de recuperare a creanţelor bugetare în conformitate cu prevederile legale;

– verifică şi avizează efectuarea compensărilor şi restituirilor de impozite şi taxe;

– verifică şi analizează dosarele depuse de contribuabili persoane fizice si juridice conform legislaţiei în vigoare, prin care se solicită acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale şi întocmeşte raportul de specialitate pe care îl înainteaza spre aprobare Consiliului Local;

– stabilesc şi aplică măsurile ce se impun pentru iniţierea unor acţiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităţilor şi persoanelor care nu-şi achită în termen obligaţiile fiscale ;

– răspunde de colectarea veniturilor bugetului local în temeiul titlurilor de creanţe sau a titlurilor executorii în termenul legal;

– organizează arhivarea şi păstrarea dosarelor fiscale şi celorlalte documente referitoare la depunerea şi încasarea debitelor;

– participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentând situaţiile cerute de membrii acestora;

– prezintă rapoarte despre activitatea desfăşurată solicitate de Primar, Consiliul Local, Administraţia Financiară, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi;

– intocmesc referate de specialitate şi colaborează cu juristul instituţiei şi cu secretarul comunei, în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local, specifice domeniului de activitate;

–  intocmesc fişele fiscale pentru salariaţii din aparatul propriu şi consilieri precum şi declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul asigurărilor sociale.

– primesc şi verifică pontajele pentru plata îndemnizaţiilor lunare ce se cuvin consilierilor locali pentru participarea la şedinţele de consiliu şi pentru angajaţii instituţiei.

– urmăresc execuţia contractelor de achiziţii publice şi informează în scris primarul comunei cu privire la încălcarea unor clauze contractuale ;

– monitorizeaza investiţiile derulate la nivelul unitătii administrativ-teritoriale ;

–  propune constituirea comisiilor de recepţie a obiectivelor de investitii ;

– colaborează cu toate compartimentele Primăriei, precum şi cu instituţiile din subordinea Consiliului Local ;

– colaborează cu diverse instituţii ale administraţiei publice locale sau centrale ;

– indeplinesc orice alte atribuţii rezultate din hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului.

In acest compartiment functionarul public cu atributii specifice  casierului  indeplineste si atributiile pe linie de achizitii publice .

Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile O.G. nr. 34/2006 aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr. 925/2006, Ordinului nr. 155/2006 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice.

(3) Principalele atribuţii pe  achiziţii publice sunt următoarele:

– intocmeşte anual programul privind achiziţiile publice, prin centralizarea datelor la nivelul instituţiei şi îl supune spre aprobare Primarului comunei, cu avizul contabilului instituţiei ;

– supune spre aprobare Primarului comunei modificările sau completările ulterioare ale Programului anual al achiziţiilor publice, cu avizul contabilului din aparatul de specialitate ;

– intocmeşte documentaţia de atribuire (caiete de sarcini) pentru achiziţiile publice de servicii, produse şi lucrări ;

– estimează valoarea contractului de achiziţie publică şi selectează procedura ce va fi aplicată pentru atribuirea acestuia (licitaţie deschisa, licitaţie restransă, negociere competitivă, negociere cu o singura sursa, cerere de oferta, concurs de solutii);

– lansarea anunţurilor în SEAP cu respectarea termenelor prevăzute de lege;

– participă la licitaţiile organizate de Consiliul Local Oțeleni pentru lucrări, produse şi servicii respectând întocmai legislaţia în vigoare ;

– monitorizează contractele de achiziţii publice, ale Consiliului Local, ale serviciilor publice, instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului Local şi fac raportările prevăzute de legilaţia privind achiziţiile publice ;

– transmite comunicările privind rezultatul aplicării procedurii aplicate şi răspunsurile la clarificările solicitate de ofertanţi;

– aplică procedurile specifice pentru atribuirea contractului de achiziţie publica, respectând principiile: libera concurenta, eficienţa utilizării fondurilor publice, transparenta, tratamentul egal şi confidenţialitatea;

– elaborează contractul de achiziţie publică şi urmăreşte perfectarea acestuia în termenele prevăzute de legilaţia în materie ;

– intocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare obiectiv de achiziţii publice, care va conţine toate documentele prevăzute de legislaţia în materie;

– răspunde de legalitatea achiziţiilor publice la nivelul instituţiei;

– intocmeşte rapoartele anuale cu privire la procedurile de achiziţii publice desfăşurate la nivelul instituţiei şi le comunica autoritătilor competente in termenele impuse de lege ;

– alte atribuţii cu privire la achiziţiile publice stabilite de către Primarul comunei.

 

 

 1. Auditul Public Intern

Art.8.  – (1) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni activitatea cu privire la audit public intern este efectuată de către un auditor.

(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern aprobate de Primarul comunei Oțeleni , avizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi, elaborate în baza Normelor generale privind auditul public intern.

(3) Activitatea de audit public intern este organizată şi funcţionează în subordinea directă a Primarului comunei Oțeleni , în dublă calitate de conducător al instituţiei publice şi de ordonator principal de credite, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de celelalte activităţi aflate în structura aparatului de specialitate.

(4) Auditul public intern se exercită atât asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Consiliului Local şi în instituţiile subordonate, care nu au organizat audit intern, cât şi asupra entităţilor publice nesubordonate Consiliului Local, care utilizează fonduri publice repartizate de Consiliul Local Oțeleni , având rolul de a da asigurare şi consiliere conducerii acestora pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, în scopul perfecţionării activităţii instituţiei publice auditate.

(5) Activitatea de audit public intern se desfăşoară pe baza planului anual de audit public intern aprobat de Primarul comunei şi prin aprobarea de misiuni de audit ad-hoc, în condiţiile art. 14, alin. (3) din Legea nr. 672/2002. La selectarea misiunilor de audit cuprinse în plan, se au în vedere elemente de fundamentare privind riscul specific structurii auditate, criterii- semnal de natură să releve situaţii negative, informaţii şi indicii deţinute sau obţinute cu privire la disfuncţionalităţi sau abateri, respectarea periodicităţii în auditare.

(6) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 8, alin. (1) din prezentul Regulament, sunt următoarele:

– elaborează Normele metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern, pe care le supune aprobării Primarului comunei şi avizării acestora de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi, în concordanţă cu Normele generale privind auditul public intern.

– elaborează proiectul anual al planului de audit pe care îl supune aprobării primarului comunei.

– efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi de control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

– efectuează misiuni de audit public intern, în principiu, asupra tuturor activităţilor desfăşurate de către entitatea publică cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.

– auditarea, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la aceasta, a următoarelor activităţi şi operaţiuni:

 1. a) deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare;
 2. b) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
 3. c) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
 4. d) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al comunei;
 5. d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al comunei;
 6. f) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
 7. g) alocarea creditelor bugetare;
 8. h) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
 9. i) sistemul de luare a deciziilor;
 10. j) sistemul de conducere şi de control ;
 11. k) sistemele informatice.

– consiliază conducerea entităţii publice auditate în privinţa administrării veniturilor şi cheltuielilor publice, precum şi asupra integrităţii patrimoniului public;

– emite opinii şi recomandări fezabile, economice şi cu efect practic şi previzibil, în vederea îmbunătăţirii activităţii de către conducerea entităţii publice auditate ;

– asigură urmărirea implementării recomandărilor făcute cu ocazia auditării de către conducerea entităţii publice auditate ;

– informează Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi prin intermediul funcţionarului cu atribuţiile specifice contabilului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate şi consecinţele neimplementării acestora ;

– raportează periodic primarului comunei asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activitatea de audit, atât prin transmiterea unor rapoarte de constatare de iregularităţi, cât şi prin raportul de audit finalizat, pe care-l prezintă acestuia pentru analiză şi avizare, după încheierea misiunii de audit a entităţii publice ;

– informează Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi, prin intermediul Primarului comunei, asupra rezultatelor activităţii de audit public intern desfăşurate la nivelul ordonatorului principal de credite.

– sesizarea prin intermediul Primarului comunei a altor structuri de control abilitate în legătură cu efectuarea de către entitatea publică auditată a unor operaţiuni nelegale, concretizate în identificarea unor elemente de iregularitate sau posibile prejudicii pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public.

– urmărirea modului în care conducerea entităţii publice auditate au dus la îndeplinirea măsurilor dispuse de organele de control ale Curţii de Conturi ;

– elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern ;

– colaborează cu juristul instituţiei pentru soluţionarea problemelor identificate ;

– la solicitarea primarului rezolvă sesizări, relamaţii, efectuează verificări ale patrimoniului primăriei şi al instituţiilor subordonate consiliului local.

Art.9. – (1) Competenţa personalului ce efectuează activitatea de audit public intern este stabilită prin ordinul de serviciu aprobat de primarul comunei, document în care este precizată unitatea supusă auditării şi perioada în care se desfăşoară auditarea.

(2) În exercitarea atribuţiilor legale, personalul ce efectuează activitatea de audit public intern şi auditoriul intern nominalizat a efectua misiunea de audit aprobată are competenţa de a solicita date, informaţii utile şi probante, inclusiv pe format electronic, precum şi copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice şi juridice în legătură cu structura auditată, iar acestea au obligaţia de a le pune la dispoziţie la data solicitată.

(3) Totodată, auditorul intern poate efectua la aceste persoane fizice şi juridice orice fel de reverificări financiare şi contabile legate de activităţile de control intern la care acestea au fost supuse, care vor fi utilizate pentru constatarea legalităţii şi a regularităţii respective.

 

 1. Compartimentul juridic

          Art.10.  – (1) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni activităţile cu caracter juridic, conform structurii organizatorice se exercită de un consilier juridic, cu statut de funcţionar public.

(2) Principalele atribuţii ale consilierului juridic, sunt:

– reprezintă şi susţine interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti, a autorităţilor jurisdicţionale de la Curtea de Conturi, a organelor de urmărire şi cercetare penală, cat şi în faţa notarilor publici;

– formulează acţiuni, întâmpinări, apeluri, interogatorii, recursuri, cereri de revizuire, contestaţii în anulare;

– formulează plângeri penale în numele şi pentru susţinerea intereselor legale ale Primăriei şi Consiliului Local ;

– legalizează şi investeşte cu formulă executorie hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile;

– transmit titlurile executorii (hotărâri judecătoreşti) către organele de specialitate în vederea executării silite;

– inaintează către instanţa de judecată, spre competenta solutionare, plângerile formulate împotriva proceselor verbale de contravenţie;

– la solicitarea instanţelor judecătoreşti, asigură realizarea procedurii prevăzută de Decretul nr. 32/1954 cu privire la declararea dispariţiei persoanei, respectiv cu privire la declararea morţii prezumate;

– tine evidenţa dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a termenelor de judecată;

– tine evidenţa citaţiilor emise de instanţele judecătoreşti şi registrul cauzelor;

– formulează în termen răspunsuri scrise la sesizările cetăţenilor în legătură cu litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

– asigură realizarea bibliotecii juridice;

– colaborează cu toate compartimentele Primăriei pe probleme specifice activităţii desfăşurate;

– colaborează cu alte organe şi autorităţi ;

– coordonează din punct de vedere juridic, activitatea de aplicare a Legii nr. 10/2001 şi a legilor privind fondul funciar;

– urmărirea şi recuperarea sumelor datorate bugetului local;

– avizează pentru legalitate contractele de concesiune, închiriere, achizitii publice etc;

– studiază şi prelucrează legislaţia nou-aparută împreună funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate, la solicitarea acestora;

– formulează în termen legal răspunsuri scrise către petenţi, pentru petitiile repartizate.

– participă la licitaţiile publice organizate de instituţie.

 

 1. Compartimentul urbanism , administrarea domeniului public si privat

          Art.11. – (1) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni , activităţile de urbanism şi amenajarea teritoriului, sunt efectuate de către un funcţionar public care exercită atribuţiile specifice arhitectului-şef. Pana la angajarea unui functionar aceste atributii sunt efectuate de către viceprimarul comunei .

(2) Principalele atribuţii

pe acest domeniu , sunt următoarele:

– organizează banca de date privind urbanismul şi amenajarea teritoriului şi asigură gestionarea acesteia(cadrul natural, reţeaua de localităţi, populaţia, infrastructura, potenţialul economic, protecţia şi conservarea mediului natural şi construit, factori de risc natural şi tehnologic etc.);

– participă cu materiale specifice urbanismului şi amenajării teritoriului, la elaborarea strategiei de dezvoltare socio-economică, a studiilor de prognoză privind zonificarea teritorială a comunei Oțeleni;

– urmăreşte implementarea prevederilor planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de către toţi operatorii implicaţi în sfera de interes respectivă (amplasare, proiectare, execuţie etc.);

– pregăteşte cadrul pentru informatizarea activităţilor privind urbanismul şi amenajarea teritoriului;

– intocmeşte notele de fundamentare pentru elaborarea documentaţiilor privind delimitarea zonelor protejate şi expuse la riscuri naturale; întocmeşte documentele care satu la baza proiectelor de Hotărâri de Consiliu pentru delimitarea zonelor protejate şi expuse la riscuri naturale; realizează demersurile pentru instituirea zonelor de protecţie a valorilor de patrimoniu cultural ;

– gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) al comunei  Oțeleni , judeţul Iaşi;

– intocmeşte note de fundamentare privind Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.) care stau la baza proiectelor de hotărâre supuse spre dezbatere şi aprobare consiliului local ;

– elaborează şi asigură prezentarea şi promovarea documenţatiilor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D) ;

– participă la rezolvarea reclamaţiilor şi a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul de activitate ;

– asigură legătura cu serviciile ce au atribuţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;

– asigură păstrarea şi conservarea în siguranţă a copiilor după documentele şi informaţiile ce constituie sistemul de evidenţă a datelor urbane pe teritoriul administrativ al comunei;

– identifică posibilităţi şi avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a comunei;

– urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, verifică în teren declaraţia de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepţia finalizării lucrărilor respective ;

– participă la şedintele Consiliului Local, la Comisia de Urbanism şi asigură informaţiile solicitate ;

– intocmeşte şi prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea desfăşurată;

– colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituţiei, implicate în activitatea de urbanism ;

– emite în baza prevederilor legale în vigoare certificate de urbanism, autorizaţii de construire, avize (panouri publicitare mobile-pliante, bannere, panouri montate pe vehicule special montate, grafică cu autocolante pe geam-vitrine peste 1 mp), pentru firme şi reclame publicitare pe raza comunei ;

– execută în permanenţă controale privind respectarea disciplinei în construcţii ;

– controlează respectarea normelor privind autorizarea construcţiilor;

– acţionează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcţii prin avertizarea cetăţenilor care intenţionează să execute lucrări fără obţinerea prealabilă a avizelor şi autorizaţiilor de construcţii;

– verifică şi ia măsurile care se impun privind obligaţiile şantierelor de construcţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, cu modificările si completarile ulterioare ;

– participă împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcţiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsurile legale ce se impun (amendă, desfiinţare, demolare);

– intocmeşte somaţii şi procese-verbale de contravenţie persoanelor fizice sau juridice care încalcă prevederile legale privind disciplina în construcţii, informând, acolo unde este cazul, Inspectoratul Judeţean în Construcţii;

– in colaborare cu organele de poliţie şi alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încălcrare a prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată;

– urmăreşte respectarea îndeplinirii măsurilor dispuse de executivul Primăriei sau ale instanţei de judecată cu privire la aducerea în starea iniţială a terenului;

-conform prevederilor O.G. nr. 20/1994 cu modificările şi completările ulterioare, primeşte cererile proprietarilor care solicită expertizarea tehnică a construcţiilor şi le înaintează Consiliului local;

– analizează compatibilitatea scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate;

– formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei;

– stabilirea, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, a avizelor şi acordurilor legale strict necesare autorizării;

– verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

– redactarea şi emiterea certificatului de urbanism;

– verificarea conţinutului documentaţiei depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării;

– verifică în teren modul de respectare a prevederilor din documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate, întocmeşte rapoarte de control pe care le comunică primarului şi consiliului local ;

– verifică în teren amplasamentele pentru care se solicită certificat de urbanism în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru lucrări ce se autorizează de către Primar sau Consiliul Judeţean ;

– obţine, în numele investitorului, a avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii acordului unic;

– sintetizarea condiţiilor din avizele şi acordurile obţinute prin grija emitentului, în corelare cu proiectul de autorizare a execuţiei lucrărilor de construcţii şi cu condiţiile din avizele şi acordurile obţinute în prealabil de solicitant;

– redactarea şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;

– analizează dosarele preliminare depuse de către iniţiatori în vederea declanşării procedurii de expropriere pentru utilitate publică, asigură secretariatul comisiei de cercetare prealabilă ;

– participă la lucrările Comisiei de inventariere a terenurilor, clădirilor, construcţiilor speciale, reparaţiilor capitale şi curente ;

– colaborează cu Inspectoratul pentru Protecţia Mediului la întocmirea şi urmărirea aplicării măsurilor de protecţie a mediului în localităţile comunei ;

– organizează banca de date proprie privind autorizarea în construcţii, asigură gestionarea acesteia şi transmite periodic situaţia centralizată ;

– rezolvă şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii;

– intocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu consilierul juridic şi cu secretarul comunei în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii;

– colaborează şi primeşte asistenţa tehnică de specialitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la amplasarea şi executarea lucrărilor de interes local, din partea Consiliului Judeţean Iaşi’

– este supus controlului cu privire la legalitatea emiterii certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, autorizaţiilor de desfiinţare şi modul de păstrare a evidenţei lor, conform competenţei privind autorizarea în construcţii ;

– constată, stabileşte şi sancţionează, pe baza de împuternicire, contravenţiile în conformitate cu prevederile legii. Întocmeşte procese verbale de contravenţie pentru încălcarea prevederilor legii în domeniul urbanismului şi construcţiilor;

– aduce la cunoştinţă trimestrial Consiliului Local, listele cu certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire / desfiinţare emise.

– verifică în teren sesizările şi reclamaţiile legate de aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată.

– organizează şi ţine la zi arhiva primară cu certificate de urbanism şi autorizaţii de construire, precum şi alte documentece intra în sfera de competenţe.

– predă periodic responsabilului de arhiva Primariei dosarele cu actele emise în îndeplinirea atribuţiilor, în baza procesului-verbal de predsare–primire.

– gestionează arhiva topo, valorifică contra cost hărţi, planuri sau copii ale acestora.

– participă la selecţii de oferte şi licitaţii organizate pentru achiziţii publice.

– urmăreşte periodic evidenţa privind durata de execuţie pentru lucrările autorizate, atenţionează beneficiarii referitor la eventuala prelungire a termenului, participă la recepţia lucrărilor executate şi efectuează regularizarea taxelor de autorizare, conform legii.

– raportează periodic situaţia emiterii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare către Inspectoratul Judeţean în Construcţii Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi-Direcţia Arhitect-Şef.

– analizează şi răspunde la toate solicitările pe teme specifice activităţii desfăsurate.

– indeplineşte şi alte sarcini repartizate de Consiliul Local, primar, viceprimar sau secretarul comunei.

 

 1. Compartimentul stare civilă

Art.12. – ( 1) În cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Oțeleni activitatăţile de stare civilă sunt efectuate de către secretarul comunei si inlocuitorul acestuia(consilierul cu atributii de agent agricol).

(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile: Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă şi a Normelor metodologice de aplicare.

(3) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 12 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt următoarele:

– asigură înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă, întocmirea, înscrierea şi comunicarea la cei în drept a menţiunilor de stare civilă, întocmirea documentaţiilor cu privire la anularea, rectificarea sau completarea ulterioară a unor acte de stare civilă; soluţionarea corectă a unor aspecte deosebite ce apar în activităţile de stare civilă şi îndreptarea erorilor constatate ;

– asigură imprimatele de stare civilă necesare desfăşurării acestei activităţi la nivelul primariei ;

– asigură aplicarea corectă a legilor, hotărârilor de guvern, a altor acte normative, a ordinelor Prefectului etc. ;

– tine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă (naştere, căsătorie, deces), exemplarul I şi efectuează menţiuni pe acestea conform comunicărilor primite de la cei în drept ;

– eliberează extrase de pe actele de naştere, de căsătorie şi de deces ce le au în păstrare la cererea instanţelor judecătoreşti, parchetului, poliţiei şi notarilor publici ;

– intocmeşte anual, pentru unitatea administrativ-teritorială, necesarul de registre şi de certificate de stare civilă, precum şi de cerneală neagră specială, pentru anul următor, pe care îl comunică la Consiliul Judeţean Iaşi ;

– primeşte registrele şi certificatele de stare civilă, precum şi cerneală specială, asigură primirea imprimatelor speciale ;

– urmează cursuri de instruire a ofiţerilor de stare civilă pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a acestora. Programul de desfăşurare a instructajelor se întocmeşte la începutul fiecărui an, iar data şi locul desfăşurării acestora se comunică la Consiliul Judeţean Iaşi ;

– asigură spaţiile şi amenajările corespunzătoare pentru conservarea şi păstrarea în condiţii optime de securitate a documentelor de stare civilă ;

– asigură prezenţa unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare
civilă, la schimbarea din funcţie a ofiţerilor de stare civilă sau când, din diferite
motive, ofiţerul de stare civilă trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de
zile ;

– analizează în vederea avizării cererile şi documentaţiile privind încuviinţarea căsătoriilor cu dispensă de vârstă şi grad de rudenie ;

– ridică şi păstrează listele de coduri numerice precalculate (CNP) şi asigură atribuirea, gestionarea şi înscrierea codurilor în actele de stare civilă ;

– asigură reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse-parţial sau total – după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise ;

– asigură înscrierea menţiunilor, în condiţiile legii şi ale Metodologiei, pe marginea actelor de stare civilă, aflate în păstrare ;

– eliberează extrase de pe actele de stare civilă la cererea autorităţilor publice precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă la cererea persoanelor fizice ;

– colaborează cu unităţile sanitare şi de protecţie socială împreună cu Serviciul de Informatizare a Persoanei din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu este înregistrată în actele de stare civilă ;

– tine evidenţa menţiunilor, în registrul general de stare civilă;

– menţiunile primite din alte localităţi se înregistrează în registrul de intrare-ieşire, se operează pe actele de stare civilă şi se comunică pentru operare la exemplarul II ;

– urmăreşte înaintarea registrelor de stare civilă după completare în termen de 30 de zile (exemplarul II) la serviciul de resort al judeţului ;

– inaintează în termenele stabilite situatţiile statistice, livretele militare şi adeverinţele de recrutare, buletinele de identitate ale celor decedaţi la organele de specialitate ;

– organizează în cele mai bune condiţii oficierea căsătoriilor ;

– completează şi eliberează livrete de familie şi operează în acestea toate menţiunile survenite ;

– transcrie actele de naştere, căsătorie şi decese înregistatele la autoritaţile competente în străinătate ;

– intocmeşte actele de naştere ca urmare a adopţiilor;

– efectuează inventarierea documentelor arhiviste de stare civilă şi le predă responsabilului cu arhiva instituţiei în baza procesului-verbal de predare-primire.

– intocmeşte actele necesare schimbării de nume ;

– intocmeşte proiectele pentru dispoziţiile primarului conform atrbuţiilor ce îi revin;

– exercita atribuţii privind încetarea casătoriei prin divorţ administrativ şi eliberarea certificatului de divorţ ;

– efectuează operaţiunile pentru deschiderea procedurii succesorale, completează anexa 24 şi o înaintează la notariat;

– tine evidenţa listelor electorale şi răspunde de actualizarea acestora;

– intocmeşte şi contrasemnează dovezi, adeverinţe şi certificate cetăţenilor, cu privire la actele ce intră în atribuţiile pe care le exercită;

– rezolvă în timp corespondenţa repartizată ;

– indeplineşte şi alte atribuţii delagate prin dispoziţia Primarului comunei sau prin hotarâri ale consiliului local.

 

 1. Compartimentul asistenţă socială

Art.13.  – (1) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni, a fost înfiinţat Compartimentul de asistenţă socială, activităţile fiind desfăşurate de către 2 funcţionari publici cu atributii de asistent social(un post este vacant).

(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile normelor specifice în materie.

(3) Personalul menţionat la art. 13 alin. (1) din prezentul Regulament, are următoarele atribuţii generale:

–  de strategie, prin care asigură elaborarea planurilor de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local ;

– de coordonare, prin care stabileşte măsuri pentru dezvoltarea strategiilor de intervenţie în sprijinul persoanelor aflate în nevoie şi de prevenire a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială la nivelul comunei ;

– de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie prin bugetul alocat acţiunilor cu caracter social ;

– de colaborare cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice judeţene de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile implicaţi în derularea programelor de asistenţă socială ;

– de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul comunei ;

– de reprezentare, prin reprezentarea consiliului local, pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale ;

(4) Personalul menţionat la art. 13, alin. (1) din prezentul Regulament, are următoarele atribuţii specifice;

          – înregistrează cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei şi întocmeşte dosarul titularului de alocaţie de susţinerea familiei, cu documentele privind componenţa şi veniturile familiei;

– efectuează ancheta socială pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei;

– informează titularii de alocaţie despre obligaţia de a comunica în scris modificările intervenite în componenţa familiei;

– efectuează anchete sociale pentru verificarea respectării condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei;

– intocmeşte proiecte de dispoziţii în situaţiile în care constată modificări ale numărului membrilor familiei sau ale cuantumului venitului pe membru de familie, cu impact asupra cuantumului alocaţiei;

– primeşte şi înregistrează cererile prin care se solicită ajutor social, însoţite de declaraţia pe propria răspundere şi actele doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei, întocmind în baza acestora dosarul titularului de ajutor social;

–  efectuează ancheta socială în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii;

– înaintează primarului anchetele sociale şi proiectele dispoziţiilor de acordare/respingere a cererii de ajutor social;

– informează beneficiarii de ajutor social despre obligaţia de a comunica în scris orice modificare cu privire la domiciliu, venituri, numărul membrilor familiei, precum şi despre obligaţia de a-si completa dosarul cu documentele prevăzute de lege;

– întocmeşte proiectele dispoziţiilor privind modificările de cuantum intervenite sau apariţia situaţiilor care atrag suspendarea/ încetarea dreptului la ajutor social;

– efectuează anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie;

– întocmeşte lunar fişele de calcul pentru stabilirea cuantumului ajutorului social şi le înaintează spre avizare contabilului primăriei;

– afişează la sediul consiliului local, într-un loc vizibil, lista privind bunurile de strictă necesitate pentru nevoile familiale şi lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale;

– calculează prin aplicarea formulei de calcul, numărul de ore de muncă ce trebuie efectuate de beneficiarii de ajutor social, apţi de muncă si înainteaza viceprimarului situaţia în scris;

– întocmeşte dosarele de angajare ale asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, anexând toate documentele prevăzute de lege;

– sesizează secretarul comunei în legătură cu orice modificare intervenită în relaţiile contractuale de muncă cu asistenţii personali, în vederea operării modificărilor survenite în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor;

– controlează periodic activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local;

– efectuează instructajul anual privind asistenţa specifică cu sprijinul personalului de specialitate;

– avizează rapoartele semestriale întocmite de asistenţii personali;

– întocmeşte foaia colectivă de prezenţă lunar şi o înaintează compartimentului contabilitate ;

– întocmeşte şi înaintează primarului comunei lista beneficiarilor de ajutor social care vor primi ajutor pentru încălzirea locuinţei, până la data de 15 septembrie a fiecărui an;

– coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de prevenire a separării copilului de familie ;

– elaborează Planul de servicii(PS) pentru copiii aflaţi la risc de părăsire de către parinţi, după încetarea măsurii de protecţie sau în orice situaţie care impune acordarea de prestaţii şi/sau servicii în vederea respectării drepturilor copilului ;

– completează fişa de monitorizare a situaţiei copilului ;

–  asigură comunicarea între toate parţile implicate în rezolvarea cazului ;

–  întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului;

–  identifică cazurile de copii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate;

–  întocmeşte raportul de evaluare iniţială pentru fiecare copil identificat;

–  în situaţiile în care din Raportul de evaluare iniţială rezultă faptul că acel copil se află în situaţie de risc, întocmeşte planul de servicii, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;

– în cazul în care există motive temeinice de natură să primejduiască dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului, sesizează imediat direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului cu privire la identificarea cazului;

–  până la data de 15 a lunii care urmează după încheierea unui trimestru, transmite direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului situaţia centralizată pe plan local a cazurilor de copii cu părinţi plecaţi în străinătate;

–  informează comunitatea locală despre posibilităţile legale de care pot dispune părinţii care pleacă la muncă în străinătate, în vederea asigurării protecţiei fizice şi juridice a copiilor care urmează să rămână în ţară ;

– inregistrează într-un registru special cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

–  verifică documentaţia anexată cererii şi concordanţa cu declaraţia pe propria răspundere, depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, solicitând informaţii suplimentare, unde este cazul;

– efectuează anchete sociale prin sondaj pentru a verifica veridicitatea informaţiilor declarate de solicitanţi;

– tehnoredactează dispoziţiile de admitere/respingere a cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

– întocmeşte şi înaintează la Agenţia Judeţeana Pentru Plati si Inspectie Sociala  Iaşi, situaţiile centralizatoare privind beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

– informează beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei despre obligaţia de a informa în scris cu privire la orice modificare intervenită cu privire la numărul membrilor familiei, domiciliu, veniturile realizate ;

– întocmeşte dosarele necesare în vederea luării unor măsuri de ocrotire a minorilor aflaţi în situaţii deosebite;

– susţine dosarele întocmite la comisia de ocrotire a minorilor;

– întocmeşte anchete sociale la cererea persoanelor fizice şi a unor instituţii publice in urma vizitelor la domiciliul minorilor şi persoanelor care solicită anchetă socială;

– ţine la zi evidenţa persoanelor care necesită protecţie socială prin registrul de autoritate tutelară;

– asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;

– asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent;

– colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;

– realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului, precum şi apersoanei adulte ;

– sprijină accesul în instituţiile de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;

– verifică modul în care este asigurată dezvoltarea copilului, securitatea şi integritatea sa fizică şi morală în familia substitut (plasament, încredinţare, asistenţă maternală, adopţie), fie în urma sesizărilor, fie ca urmare a controalelor inopinate;

– încurajarea şi accesul copilului la relaţia cu familia naturală şi evidenţa contactelor copilului cu familia naturală ;

– evaluează situaţia socioeconomică a persoanelor vârstnice, identifică nevoile şi resursele acesteia;

– identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate;

– organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

– organizează şi răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare etc.);

– evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia;

– realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială;

– face demersuri către consiliul local pentru susţinerea financiară şi tehnică, realizarea activităţilor de asistenţă socială, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau în instituţii;

– colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistenţă socială de interes local;

– întocmeşte rapoarte de evaluare în caz de plasament familial şi pentru asistenţii maternali la fiecare sfârşit de lună ;

– efectuează vizite la domiciliul familiilor cu copii în plasament ;

          – întocmeşte dosarele de acordarea a indemnizaţiei de creştere a copilului conform O.U.G. nr. 148/2005;

– realizarea demersurilor necesare pentru găsirea unei forme de ocrotire cu caracter permanent care să vină in interesul superior al copilului;

– asigurarea asistenţei copilului abuzat;

– întocmirea rapoartelor de vizită la domiciliul copilului abuzat pentru evaluarea situaţiei sociale şi găsirea unor alternative pentru reglementarea situaţiei existente;

– întocmirea dosarelor în vederea susţinerii lor în şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului.

– întocmirea referatelor de situaţii pentru urmărirea penală a abuzatorilor şi colaborarea directă cu celelalte instituţii implicate în acest domeniu;

– identificarea familiilor sau persoanelor cărora să le fie încredinţat sau plasat copilul, cu prioritate printre rudele acestora şi evaluarea capacităţii acestora de a ocroti un copil;

– determinarea opiniei copilului capabil de discernământ, cu privire la familia sau persoana propusă pentru a-l primi în încredinţare sau plasament şi aducerea la cunoştinţa Comisiei pentru Protecţia Copilului;

– întocmirea şi prezentarea în Comisia pentru Protecţia Copilului a rapoartelor de evaluare trimestriale sau ori de câte ori este nevoie ;

– monitorizarea cazului şi după revenirea în mediul natural prin urmărirea în familia de origine ;

– în cazurile copiilor care au hotărâre judecătorească de supraveghere deosebită la domiciliu procedează la identificarea cazurilor, verificarea informaţiilor primare şi culegerea de date suplimentare, supravegherea pe termen lung a minorului, acţiuni de prevenire a delincvenţei ;

– ridică şi gestionează cantităţile de zahăr şi făină repartizate la nivelul comunei;

– întocmeşte rapoartele statistice privind modul de repartizare şi lichidare a stocurilor şi le înaintează la DADR.

– asistă persoanele vârstnice, la cerere sau din oficiu, la Notarul Public, la încheierea actelor juridice de înstrăinare a bunurilor mobile sau imobile ce le aparţin, cu titlu oneros sau gratuit, în scopul întreţinerii şi îngrijirii lor;

– ridică cantitatea de lapte praf şi asigură depozitarea într-un spaţiu adecvat pentru a nu-şi pierde proprietăţile nutritive;

– eliberează laptele praf numai pe baza reţetelor întocmite de medicul de familie;

– asigură înregistrarea cantităţilor de lapte praf primite în evidenţa extracontabil, pe baza procesului-verbal de predare-primire încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică;

– intocmeşte lunar un borderou centralizator al consumului de lapte praf, la care ataşează reţetele aferente pe baza căruia se efectuează descărcarea din evidenţa extracontabilă a cantităţii de lapte praf eliberată;

– predă borderoul centralizator lunar al consumului însoţit de reţete la Direcţia de Sănătate Publică în prima zi după expirarea lunii curente;

– păstrează pentru descărcarea din gestiune o copie a ordinului lunar al consumului de lapte praf;

– răspunde de legalitatea şi corectitudinea actelor întocmite în baza fişei postului şi a dispoziţiilor legale;

– respectarea codului etic profesional şi a deontologiei profesionale (confidenţialitatea informaţiilor, însoţirea clientului când este nevoie, etc.).

–  soluţionează petiţiile şi corespondenţa repartizate în termenul legal ;

– răspunde de primirea şi expedierea corespondenţei la nivelul instituţiei.

– îndeplineşte si alte atribuţii stabilite de primar, viceprimar şi secretar.

(5) Compartimentul asistenţa socială colaborează cu toate instituţiile cu atribuţii pe linie de protecţie şi promovare a drepturilor copilului, protecţie şi promovarea persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu handicap şi furnizează informaţiile care stau la baza fundamentării sumelor alocate pe linie de asistenţă socială prin bugetul local

 

 1. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Art.14. – (1) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni , activităţile de apărarea împotriva dezastrelor şi protecţie civilă sunt desfăşurate de către muncitorul  cu atribuţii pe această linie(Şef  formatie).

(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile normelor specifice în materie.

(3) Personalul menţionat la art. 14 alin. (1) din prezentul Regulament, are următoarele atribuţii:

– răspunde de întocmirea, aprobarea, actualizarea, păstrarea şi de aplicarea documentelor operative ( Regulamentul de organizare şi functionare a S.V.S.U., planuri de intervenţie, planuri de cooperare, harta riscurilor localităţii, Planul de analiză şi prevenire a riscurilor, Planul de apărare împotriva incendiilor şi inundaţiilor, Planul de asigurare a resurselor umane şi materiale pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Planul de eveacuare în situaţii de Urgenţă, Lista punctelor de evacuare );

– răspunde de fundamentarea cheltuielilor necesare fiecărui an bugetar pentru dotarea cu materialele necesare a S.V:S.U., inclusiv cheltuielile generale ale C.L.S.U. potrivit actelor normative în vigoare şi propune includerea în bugetul de venituri şi cheltuieli;

– asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului de conducere la sediul instituţiei, în mod oportun în caz de dezastru, sau la ordin;

– conduce lunar pregătirea membrilor S.V.S.U. prin exerciţii de alarmare, în vederea menţinerii stării de operativitate şi întocmeşte dosarul privind pregătirea personalului ;

– constituie şi actualizează permanent banca de date privind sursele potenţiale de risc, resursele umane, materiale şi financiare ce pot fi utilizate în caz de dezastru ;

– este responsabil de perfectarea, înregistrarea în Registrul de evidenţă a voluntarilor a contractelor de voluntariat cu membrii S.V.S.U şi de comunicarea datelor cu privire la încetarea contractelor în vederea reactualizării hotărârii Consiliului Local privind componenţa S.V.S.U.;

– controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

– indrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciului de urgenţă voluntar în instituţia din care face parte;

– prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

– răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;

– acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrului operativ pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor ;

– conduce intervanţia S.V.S.U. la incendii, calamităţi naturale, catastrofe şi întocmeşte rapoartările, situaţiile statistice  prevăzute de lege.

– informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protectie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune în timpul situaţiei de urgenţă ;

– intocmeşte proiectul planului anual de buget pentru apărarea împotriva dezastrelor inclusiv cheltuielile generale ale C.L.S.U. ;

– intocmeşte documentele de lucru ale C.L.S.U.(raportări periodice, situaţii statistice, informări, regulamente)

– răspunde de dotarea şi funcţionarea permanentă a aparaturii şi mijloacelor de întreţinere şi alarmare la dezastre ;

– asigură logistica acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă ;

– intocmeşte dosarul operativ privind organizarea intervenţiei, raportul de intervenţie, registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor ;

– intocmeşte Programul de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei ;

– intocmeşte graficul controalelor la gospodăriile populaţiei ;

– asigură permanent coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă şi coordonarea secretariatului tehnic al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă ;

– solicită şi centralizează informaţiile privind prevenirea, protecţia şi intervenţia la dezastre la nivelul comisiei comunale.

– tine evidenţa mijloacelor de transport, a tehnicii de construcţii şi a altor bunuri rechiziţionabile potrivit legislaţiei în vigoare, înaintează la termen situaţiile solicitate în acest sens;

– răspunde de soluţionarea la termen a corespondenţei repartizate ;

– indeplineşte orice alte atribuţii pe linie de apărare împotriva dezastrelor, precum şi alte atribuţii delegate prin dispoziţia primarului comunei.

 

 1. Compartiment agricol

          Art.15. – (1) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni activitatea cu privire la cadastru, registrul agricol şi gestionarea fondului funciar este efectuată de către doi funcţionari publici cu atribuţii de agent agricol şi respectiv inginer, sub coordonarea secretarului comunei.

(2) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 15 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt următoarele:

– completează şi ţine la zi Registrul agricol, pe support de hartie şi în format electronic, răspunde de păstrarea acestora, potrivit nomelor legale, de completarea centralizatorului şi a modificărilor survenite în registrele agricole;

– eliberează adeverinţe în baza datelor înscrise în registrul agricol ;

– eliberează bilete de adeverire a proprietăţii şi sănătăţii animalelor, confom normelor legale;

– eliberează certificate de producător, potrivit dispoziţiei primarului, cu respectarea prevederilor legale în materie ;

– întocmeşte studii statistice necesare în domeniul agricol şi zootehnic, respectiv cu privire la situaţiile pe care le conduce potrivit atribuţiilor conferite şi asigură transmiterea acestora;

– intocmeşte planul de îmbunătăţire şi exploatare a păşunii comunale şi a măsurilor de administrare a acesteia;

– ţine evidenţa contractelor de păşunat şi a măsurilor stabilite cu privire la organizarea anuală a păşunatului;

– urmăreşte primirea prognozelor pentru atacuri de boli şi dăunători la culturile de câmp, a cazurilor de boală la animale şi propune Primarului luarea de măsuri corespunzătoare pentru avertizarea şi ocrotirea populaţiei comunei;

– completează şi transmite rapoarte statistice, cu date din registrul agricol, la Direcţia Judeţeană de Statistică;

– participă la constatarea pagubelor produse de calamităţi naturale şi alte fenome naturale, la culturile agricole;

– intocmeşte şi urmăreşte realizarea programului de întreţinere şi ameliorare a păşunilor ;

– participă la activitatea Comsiei locale de fond funciar, analizând cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, preprezentând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile legilor  fondului funciar care vor fi înaintate la Comisia judeţeană de fond funciar ;

– eliberează titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar;

– completează planurile cadastrale şi registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentinţe judecătoreşti, prin dispoziţiile Primarului si prin titlurile de proprietate obţinute în baza legilor fondului funciar;

– participă la expertize tehnice ale Judecătoriei atunci când există solicitare;

– intocmesc procese-verbale de punere în posesie;

– identifică, măsoară terenurile şi pune în posesie proprietarii acestor terenuri;

– colaboreaza cu alte servicii la identificarea şi măsurarea terenurilor care se încadrează în aplicarea legilor  fondului funciar şi a Legii Cadastrului;

– intocmeşte liste anexe cu persoanele îndreptăţite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;

– ia în evidenţă cererile persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 44/1994 şi Legii nr. 15/2003, urmând să fie analizate în functie de disponibilităţile de teren sau în vederea acordarii de despagubiri;

– răspunde în termen legal sesizărilor cetăţenilor;

– intocmeste centralizatoare referitoare la numarul gospodariilor populatiei, terenurile din proprietate pe categorii de folosinta, suprafetele cultivate si productia obtinuta, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) si familiile de albine, mijloace de transport si masini agricole;

– informeaza cetatenii despre obligatiile ce le revin cu privire la registrul agricol;

– in anul in care se efectueaza recensamantul general agricol, furnizeaza datele necesare pentru identificarea exploatatiilor agricole si împartirea teritoriului în sectoare de recensamant;

– participa la audientele tinute de primar, viceprimar, vor asigura detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiata;

– colaboreaza la redactarea proiectelor de hotărâri specifice serviciului;

– intocmeste referate de specialitate şi colaboreaza cu juristul instituţiei în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii serviciului;

– tine evidenta contractelor de concesiune şi închiriere şi le înregistrează;

– tine evidenţa terenurilor libere din perimetrul construibil al comunei, al locuinţelor libere, clădirilor cu altă destinaţie decât locuinţe şi suprafeţelor de teren din intravilanul şi extravilanul comunei, a altor bunuri situate pe aceste imobile, proprietate publică sau privată a comunei şi face propuneri corespunzătoare de administrare a acestor bunuri, de concesionare sau închiriere după caz;

– urmareste derularea contractelor de concesiune si închiriere;

– soluţionează la termen corespondenţa repartizată ;

– gestionează documentaţia privind reconstituire/constituirea dreptului de proprietate în baza legislatiei fondului funciar ;

– constituie baza de date privind reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate şi asigură gestionarea acesteia cu respectarea legislatiei în vigoare.

– intocmeste documentaţia necesară emiterii titlurilor de proprietate în baza hotărârilor Comisiei Judeţene de fond funciar( referate, procese-verbale de punere în posesie, planuri parcelare etc.) cu respectarea procedurilor impuse de legislaţia în vgoare şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Iaşi.

 

 1. Compartimentul administrativ , paza , intretinere

Art.16. – (1) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni activităţile cu privire la gospodărirea comunală , paza si intretinere  sunt efectuate de către personalul contractual din compartiment , sub coordonarea viceprimarului comunei.

(2) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 16 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt următoarele:

– asigură executarea reparaţiilor curente de orice fel atât la bunuri, cât şi la imobile, în limita priceperii şi îndemânării de care dau dovadă. Pentru lucrări calificate se va proceda conform legislaţiei în materie de achiziţii publice ;

– urmăreşte şi ia măsuri în vederea menţinerii în stare igienică şi gospodărească corespunzătoare a spaţiilor de lucru, de depozitare şi parcare din administrarea Consiliului Local Oțeleni;

– intocmeşte necesarul de materiale de curăţenie şi îl înaintează responsabilului cu achiziţiile publice ;

– asigură amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport şi a locurilor de agrement;

– urmăreşte şi răspunde de îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii;

– urmăreşte şi răspunde de amenajarea, organizarea şi exploatarea locurilor publice de afişaj şi reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental;

– răspunde de organizarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a spaţiilor publice şi peisagistice;

– urmăreşte şi răspunde de curăţarea străzilor, drumurilor, aleilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice;

– organizează şi coordonează acţiunile de deratizare, dezinsecţie şi de igienizare a a sediilor instituţiilor publice, precum şi a altor spaţii publice;

– verifică modul de depozitare sau incinerare al deşeurilor menajere, industriale şi agricole;

– răspunde de colectarea deşeurilor în zonele special amenajate ;

– realizeaza activităti cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, curţilor şi împrejmuirilor, a spaţiilor verzi, a arborilor şi arbuştilor;

– face propuneri Consiliului local pentru îmbunătăţirea dotării, înfrumuseţării şi pentru amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi şi urmăreşte realizarea lucrărilor;

– asigură, împreună cu organele locale de poliţie, întreţinerea reţelei stradale,  marcarea locurilor de parcare şi circulaţie, pentru desfăşurarea normală a transportului hipo, auto şi pietonal pe teritoriul comunei;

– răspunde de buna desfăşurare a activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţie a mijloacelor auto din dotare, asigurând folosirea raţională a acestora;

– indrumă şi ţine evidenţa efectuării muncii conform prevederilor Legii nr. 416/2001 şi raporteză zilnic viceprimarului volumul de lucrări şi numărul de zile efectuate ;

– informează conducerea instituţiei despre persoanele fizice şi juridice de pe raza comunei care încalcă prevederile legale privind protecţia mediului(depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor, tăierea arborilor etc) ;

– gestionează podurile şi podeţele acestora şi asigură decolmatarea acestora;

– se ocupă de amenajarea zoanelor din comună;

– execută cu utilajele din dotare lucrări de exploatare a terenurilor deţinute de unitatea administrativ-teritorială;

– execută şi răspunde de executarea lucrărilor de amenajare şi degajare a deşeurilor depozitate de către locuitorii comunei, în perimetrele stabilite de consiliul local cu această destinaţie;

– execută lucrări  contra cost locuitorilor comunei cu utilajele din dotare ;

– asigură curieratul Primariei ;

– indeplinesc şi alte atribuţii delagete de către autoritatea deliberativă sau executivă.

 

DISPOZIŢII FINALE

          Art.17.  – Secretarul comunei în colaborare cu contabilul Primăriei şi viceprimarul comunei, vor întocmi fişele de post şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare angajat al instituţiei, pe care le supun spre aprobare primarului comunei.

          Art.18. Primarul comunei va studia, analiza si propune măsuri pentru creşterea operativităţii şi eficienţei în rezolvarea problemelor de interes local şi pentru completarea judicioasă a fişei postului fiecărui angajat, conform prevederilor legale în vigoare şi în raport cu pregătirea profesională a funcţionarilor.

          Art.19. –  Neîndeplinirea integrală şi în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fişa postului, sau delegate prin dispoziţia primarului sau hotărâri ale consiliului local, se sancţionează conform legislaţiei muncii, Statutului funcţionarilor publici şi Regulamentului de Ordine Internă.

          Art.20. –  Salariaţii vor studia legislaţia specifică domeniului de activitate şi vor răspunde de aplicarea corectă a acesteia.

Art.21. În cazul apariţiei de noi reglementări legislative in domeniu, secretarul comunei, împreună cu contabilul şi viceprimarul vor repartiza salariaţilor sarcinile ce le revin acestora, completând fişele de post ale acestora.

          Art.22. –  Analizarea faptelor de indisciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină constituita în conformitate cu prevederile legale în materie.

          Art.23. –  Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei, participă la şedintele în plen ale Consiliului Local şi la şedinţele comisiilor de specialitate, la solicitarea preşedinţilor de comisii, pentru prezentarea informaţiilor de specialitate solicitate.

          Art.24. –  (1) Toţi salariaţii primăriei au obligaţia de a respecta programul de lucru stabilit de conducere, prin Regulamentul de ordine interioară.

(2) Personalul Primăriei, care efectuază deplasări în teren în interes de serviciu, are obligaţia să întocmească un raport privind aspectele constatate în teren şi să-l prezinte Primarului comunei.

(3) Nerespectarea alin. (1) şi (2) atrage după sine aplicarea sancţiunilor disciplinare conform Codului Muncii şi Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

          Art.25. –  Corespondenţa venită în primărie din partea unor instituţii de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge în mod obligatoriu traseul: Secretar comună– Primarul comunei- funcţionarului căruia i s-a desemnat spre soluţionare.

          Art.26. –  Toţi funcţionarii din aparatul de specialitate au obligaţia să pună la dispoziţia secretarului comunei, informaţiile de interes public, conform legii, în vederea publicării acestora pe site-ul instituţiei.

          Art.27. –  Prezentul regulament se va difuza tuturor compartimentelor, fiecare funcţionar din cadrul aparatului de specialitate, asigurând, sub semnatură, luarea la cunoştinţă.

          Art.28. –  Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare va fi reactualizat ori de câte ori se va impune, prin hotărârea Consiliului Local

WordPress Video Lightbox Plugin